WYMOGI OBOWIĄZUJĄCE NA MEGA DOLNŚLĄSKICH TARGACH ŚLUBNYCH PODCZAS
PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI WYDARZENIA W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 W POLSCE

I. TERENY WYSTAWIENNICZE

 1. Zmienia się sposób organizacji przestrzeni poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
 2. Wprowadza się ograniczenia w liczbie osób przebywających jednocześnie na terenie Targów tj. nie więcej niż 1 osoba na 2,5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.
 3. Wprowadza się sprzedaży biletów wstępu on-line w celu ograniczenia liczby osób oczekujących na wejście czy przebywających na terenie Targów.
 4. Wprowadza się obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywająca na terenie Targów ,rekomenduje się noszenie rękawiczek jednorazowych. Osoby, które nie będą miały zasłoniętych ust i nosa będą proszone o ich natychmiastowe zasłonięcie, a w przypadku odmowy o opuszczenie obiektu.
 5. Umożliwia się zakup maseczek na terenie obiektu targowego.
 6. Umieszcza się pojemniki z preparatem dezynfekującym przy wejściu i w toaletach.
 7. Zabrania się roznoszenia ulotek i takich działań na terenie Targów, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi. Wystawcom zaleca się wykorzystywanie stojaków na materiały reklamowe, gazety itp.

II. STREFY WEJŚCIA I WJAZDU

 1. Wprowadza się obowiązkową rejestrację wszystkich uczestników Targów, w celu pozyskania danych osób uczestniczących w Wydarzeniu.
 2. Wprowadza się obowiązkową procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego dla uczestników Targów w szczególności o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji, o braku występowania objawów chorobowych oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
 3. Umożliwia się wstęp na Targi wyłącznie zgłoszonym wystawcom, zarejestrowanym zwiedzającym, pracownikom obsługi i służbom serwisowym.
 4. Wydziela się odrębne drogi komunikacji dla uczestników Targów – inne dla gości wchodzących , inne dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
 5. Nakazuje się zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m.
 6. Wprowadza się bezdotykową formę weryfikacji dokumentów wstępu w strefie wejścia.
 7. Wprowadza się weryfikowanie w strefach wejścia czy wchodzący mają na twarzy maseczkę (przyłbicę lub inny materiał).
 8. Prowadzony będzie bezdotykowy pomiar temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to zalecane przez GIS.
 9. Zabezpiecza się zamknięte i odizolowane pomieszczenie dla osób z objawami infekcji.

III.  PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

 1. Punkt obsługi na targach będzie odpowiednio przygotowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m.
 2. Dopuszczeni do pracy będą jedynie pracownicy wyposażeni w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
 3. Przygotowana zostanie bezpieczna strefa kolejki do punktu obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metry.
 4. Powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi będzie dezynfekowana nie rzadziej niż co godzinę.

IV. STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI

 1. Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących dla personelu. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko.
 2. Zobowiązuje się firmy zabudowujące i dostawców w trakcie montażu i demontażu stoisk do zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 3. Na terenie Targów zostanie ograniczona liczba dostępnych miejsc siedzących poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
 4. Zaleca się Wystawcom dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na stoisku poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
 5. Zaleca się Wystawcom aby w miarę możliwości materiały dla gości były dostępne tylko w wersji on-line.
 6. Osoby występujące na scenie mogą zdjąć maskę lub inny materiał zasłaniający usta i nos, na czas wystąpienia.

V. HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Serwis sprzątający zobowiązany jest do działania zgodnie z planem zachowania higieny.
 2. Zobowiązuje się Wystawców do przeszkolenia personelu obsługi stoiska w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenie Targów.
 3. Prowadzone będzie regularne, nie rzadziej niż co 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
 4. Zaleca się Wystawcom częste, nie rzadziej niż co 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekowanie, często dotykanych elementów infrastruktury w obrębie własnego stoiska np. lady, blaty.
 5. Zaleca się Wystawcom przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
 6. Wszystkie toalety wyposażone będą w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Dokonywana będzie regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stan toalet.

VI. KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI

 1. Podczas Targów udzielane będą informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników Wydarzenia.
 2. Zamieszczone zostaną w widocznych miejscach materiały edukacyjne w postaci plakatów na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi.